Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CFM Schreuder-Kroese, handelende onder de naam ‘Christel Kroese’, KvK nummer 53229746 BTW-ID: NL001835083B31, (hierna te noemen het Danskwartier) en een wederpartij (hierna te noemen cursist), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
  2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 2. Aanmelding
  1. De aanmelding voor (een) cursus(sen) en/of dansopleiding(en) of werkplaats bij het Danskwartier vindt plaats door:
   1. het inschrijfformulier op de website (www.danskwartier.nl/aanmelden) volledig in te vullen en te verzenden
  2. Als het maximaal aantal cursisten is bereikt, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst. De cursist krijgt bericht van het Danskwartier zodra de cursist aan de lessen kan deelnemen. Tevens kan in overleg worden gekozen voor een alternatief.
  3. Een cursist kan de aanmelding tot 3 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos schriftelijk annuleren.
  4. Indien een cursist zich heeft aangemeld via de website van het Danskwartier, heeft de cursist de mogelijkheid om de aanmelding binnen 8 dagen na de aanmelding kosteloos te annuleren.
  5. Na het volgen van een (gratis) proefles is men verplicht zich voor een cursus in te schrijven indien men de cursus wenst te vervolgen. Wel is het toegestaan meerdere (gratis) proeflessen te doen in verschillende stijlen.
  6. Aan eventuele (zet)fouten in aangekondigde activiteiten en daarmee tijden, dagen prijzen en docenten kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Cursusovereenkomst, termijn en betaling
  1. Een cursusovereenkomst bij het Danskwartier wordt aangegaan voor de gehele cursusduur. Het aantal lessen wordt altijd door het Danskwartier aangegeven.
  2. De cursusovereenkomst wordt niet automatisch verlengd naar het volgende cursusseizoen.
  3. Alle cursisten van het Danskwartier dienen zich voorafgaand van het nieuwe seizoen opnieuw aan te melden via de website. Het Danskwartier is niet aansprakelijk voor lessen die vol zijn, door verlate aanmelding na de start van het seizoen.
  4. Alle tarieven zijn te vinden op www.danskwartier.nl of bij Christel Kroese op te vragen.
  5. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
  6. Betaling van de jaarcursus(sen) dient te geschieden in één termijn. Het volledige lesgeld moet zijn voldaan vóór aanvang van de cursus(sen).
  7. Een cursist kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend vooruit mogelijk en tegen betaling van een toeslag van 2%.
  8. Bij tussentijdse inschrijving binnen één seizoen (september t/m juni) wordt het lesgeld per rato uitgerekend, vanaf proeflesdatum t/m einde seizoen.
  9. Bij te late betaling zal er 5 Euro administratiekosten op de eerste aanmaning in rekening worden gebracht. Na de eerste aanmaning zal bij niet betalen een incassoprocedure worden opgestart en toegang tot de les (vooralsnog) worden ontzegd. Bij een eventuele incassoprocedure worden naast € 50 administratiekosten en rente ook alle kosten van incasso in rekening gebracht.
  10. Het Danskwartier behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen. De cursist is niet gerechtigd om de cursusovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij de tariefswijziging een verhoging betreft van het cursusgeld en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de cursusovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhogingen) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afmelding, tussentijdse beëindiging en opschorting
  1. Een vervallen les is een les die niet is gegeven en waarvoor het Danskwartier ook geen alternatief heeft kunnen aanbieden. Alternatieven kunnen zijn, niet uitgesloten tot: dansinstructies op video, live streams, dansles via Zoom óf buitenlessen.
  2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal het Danskwartier eerst zoeken naar vervanging. Indien dit niet lukt, worden lessen (aan het eind van het seizoen) ingehaald.
  3. Indien er meer dan drie lessen per cursus zijn vervallen en niet worden ingehaald, dan heeft de cursist recht op terugbetaling van het cursusgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen. NB. een alternatieve les is geen vervallen les en zal daarom niet terugbetaald worden.
  4. Het Danskwartier kan een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in gevallen van te weinig cursisten, langdurige ziekte van de docent en overige overmacht situaties. Ingeval van annulering van de cursus door het Danskwartier, wordt door het Danskwartier in overleg een alternatief aangeboden of heeft de cursist recht op terugbetaling van het cursusgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
  5. Een gemiste les is een les die de cursist niet heeft kunnen volgen.
  6. Als een cursist lessen niet aanwezig kan zijn, dient dit via de website www.danskwartier.nl/absentie, e-mail of telefonisch te worden doorgegeven aan het Danskwartier. Het gebruik van het absentieformulier op de website heeft hierin de voorkeur.
  7. Bij ziekte, uitzonderlijke omstandigheden (overgelaten aan het oordeel van het Danskwartier), of wanneer het niet kunnen volgen van een les minimaal één week van te voren is aangekondigd, kan in overleg met de docent worden bekeken of een les kan worden ingehaald. Eventueel op een ander tijdstip en/of een andere locatie. Het Danskwartier is niet hieraan gebonden.
  8. Het missen van een les, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
  9. Het Danskwartier kan de cursist de toegang tot de lessen ontzeggen voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is het Danskwartier gerechtigd bij een betalingsachterstand de cursusovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt, de mogelijkheid tot het inhalen van de les wordt geboden.
  10. In bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte van de cursist (of verhuizing naar een ander gebied), kan op schriftelijk verzoek de overeenkomst tussentijds worden beëindigd en kan er naar rato van de resterende lessen, restitutie van een deel van het cursusgeld worden verleend. Een en ander naar het oordeel van het Danskwartier. Het Danskwartier is nimmer verplicht tot restitutie.
  11. In verband met de voortgang van de lessen is opschorting van de cursus, om welke reden dan ook, niet mogelijk.
  12. Voor korte cursussen wordt nimmer restitutie verleend.
 5. Risico en aansprakelijkheid
  1. Het beoefenen van een activiteit kan risico’s met zich meebrengen. Het deelnemen aan een cursusonderdeel, les en/of activiteit is geheel voor eigen risico van de cursist.
  2. Het Danskwartier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist of een van de medecursisten.
  3. De cursist vrijwaart het Danskwartier voor aanspraken van derde ter zake.
  4. Het Danskwartier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist.
  5. Indien het Danskwartier toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van het Danskwartier in voorkomend geval uitkeert.
  6. De cursist kan wel aansprakelijk worden gesteld voor door hem of haar veroorzaakte schade aan goederen of personen
 6. Klachten en huisregels
  1. Ingeval van klachten met betrekking tot het Danskwartier dien(t)(en) (de ouders van) de cursist zich te wenden tot de docent, de eigenaar van het Danskwartier of een andere medewerker van het Danskwartier.
  2. Cursisten en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in en om het terrein van het Danskwartier te houden aan de huisregels van het Danskwartier en indien lessen en/of activiteiten plaatsvinden op een andere locatie, aan de huisregels van de betreffende locatie. Tevens dienen cursisten en bezoekers, gedurende hun verblijf in en om het terrein van de locatie, aanwijzingen van (het personeel van) het Danskwartier of het personeel van de locatie op te volgen. Cursisten volgen individueel dansles, publiek is enkel toegestaan bij kijklessen of op aanwijzing van de docent.
  3. Cursisten en bezoekers dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Het Danskwartier behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, diegene (cursist of bezoeker) de toegang tot de locatie te ontzeggen en de cursist voortzetting van de cursus te weigeren zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 7. Overige
  1. In sommige gevallen zal er tijdens een activiteit door het Danskwartier gebruik worden gemaakt van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin des woord. De (ouders van de) cursist geeft door het aanvaarden van onderhavige algemene voorwaarden toestemming aan het Danskwartier om foto’s/films waarop of waarin de cursist voorkomt of geluiddragers waarop de cursist te horen is, te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, kranten), tenzij door de (ouders van de) cursist van tevoren anders is aangegeven.
  2. Voor drukwerk, zoals flyers of posters, of in geval een afbeelding van één individu voor langere tijd gezichtsbepalend is voor een project, wordt door het Danskwartier vooraf toestemming gevraagd aan (de ouders van) de betreffende cursist.
  3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers door in en om de (les)locatie door anderen, is uitsluitend toegestaan met toestemming van het Danskwartier. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 8. Toepasselijk recht
  1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met het Danskwartier aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.